Systemy nawadniaj?ce
          Nieod??cznym elementem wyj?tkowego ogrodu staje si? system automatycznego nawadniania. Jest on nie tylko praktycznym rozwi?zaniem ze wzgl?du na oszcz?dno?? wody, ale daje równie? optymalne warunki do prawid?owego rozwoju ro?lin. Dzi?ki temu zawsze wygl?daj? pi?knie i okazale. Dobrze zaprojektowany system umo?liwia ca?kowit? wygod? w prowadzeniu ogrodu i zapewnia oczom ?wie??, soczyst? ziele? ka?dego dnia. Dzi?ki temu zielony zak?tek mo?e wygl?da? jeszcze bardziej magicznie.  

          Nawodnienie zawsze dopasowane jest do oczekiwa? klienta i charakteru jego ogrodu. Inteligentne czujniki nawadniania zapewniaj? rozs?dne dawkowanie wody, zale?ne od warunków pogodowych. Systemy mog? ogranicza? si? jedynie do linii kropluj?cych, które nawodni? skwery, klomby i rabaty, albo zawiera? sekcj? zraszaczy, umo?liwiaj?cych nawodnienie wi?kszej powierzchni trawnika. W trosce o trwa?o?? naszych systemów zapewniamy serwis i niezb?dn? konserwacj? zamontowanych przez siebie, lub istniej?cych ju? systemów nawadniaj?cych, aby s?u?y?y Pa?stwu jak najd?u?ej.

          Ka?dy system nawadniaj?cy wyceniany jest indywidualnie, po dokonaniu niezb?dnych pomiarów na terenie przysz?ej inwestycji.

Stosujemy materia?y znanych marek ,bezawaryjne, najwy?szej jako?ci co daje nam mo?liwo?? zaoferowania Pa?stwu 5-letniej gwarancji na wykonany przez nas system. Dzi?ki czemu g?owa inwestora jest zawsze spokojna :-)