Oferta
          Jeste?my firm? dzia?aj?c? na rynku woj. lubelskiego. Posiadamy dwie specjalizacje: kompleksowa budowa ogrodów i uk?adanie kostki brukowej, a tak?e ró?nego rodzaju nawierzchni np. z kamienia naturalnego.                            Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu i szerokiej gamie us?ug jakie oferujemy jeste?my w stanie zagospodarowa? teren od A do Z

Na wykonane przez nas us?ugi dajemy gwarancj?.

Zakres oferowanych us?ug:

Us?ugi ogrodnicze
 • Projektowanie i kompleksowe urz?dzanie ogrodów, terenów zieleni wokó? prywatnych domów i firm oraz terenów u?yteczno?ci publicznej
 • Trawniki z siatk? na krety: z siewu i z rolki
 • Projektowanie, monta?, serwis automatycznych systemów nawadniaj?cych, podparte certyfikatami znanych firm na rynku
 • Budowa elementów wodnych : oczka wodne, kaskady, strumienie, wodospady, stawy k?pielowe
 • Renowacja istniej?cych ogrodów, rewitalizacja
 • Aran?acje dachów zielonych, ogrody zimowe
 • Ma?a architektura: murki oporowe, altany, pergole, treja?e, kominki, grille, w?dzarnie itp.
 • Budowa elementów architektury ogrodowej z wykorzystaniem kamienia naturalnego: piaskowiec, ?upek, serpentynit, otoczaki, itp.
 • Systemy o?wietleniowe ogrodów i elementów wodnych
 • Ca?oroczny serwis piel?gnacyjny

Us?ugi brukarskie
 • kompleksowe wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, granitowej oraz z kamienia naturalnego
 • podjazdy, ?cie?ki, tarasy, schody, opaski
 • nawierzchnie ogrodowe, ?wirowe, z kamienia naturalnego
 • impregnacja nawierzchni
 • stabilizacje terenu