Elementy wodne
          Pocz?tkiem wszechrzeczy jest woda” (Tales z Miletu - VII / VI p. n. e). Woda daje ?ycie. Nie tylko pozwala ro?linom prze?y?, ale o?ywia ogrody, nadaje im g??bi. Z jednej strony upi?ksza, z drugiej umo?liwia wyciszenie i odpoczynek. To jej ruch pozwala poczu? prawdziwe pi?kno natury i przyjemno?? obcowania z ni?. Delikatny szum strumyków zdaje si? by? nieod??cznym elementem prawdziwej, górskiej natury, której elementy pragniemy zawiera? w ogrodach.  

          Dlatego mo?emy zaoferowa? Pa?stwu szereg wodnych urozmaice? nadaj?cych ogrodom najwspanialszego naturalnego klimatu. Zaczynaj?c od niewielkich strumyków, poprzez imponuj?ce kaskady, po okaza?e oczka wodne i stawy k?pielowe. Jako profesjonali?ci zapewnimy wodzie ci?g?y obieg i czysto??, aby nic nie zak?óci?o uroku Pa?stwa ogrodu. Zawsze przyk?adamy szczególn? uwag? do estetycznych walorów wodnych. Jeste?my w stanie spe?ni? wszelkie oczekiwania stawiane nam jako projektantom i wykonawcom elementów wodnej architektury. Czekamy na wyzwania.